top of page
Prednasky.jpg

PŘEDNÁŠKY

Baťovské principy byly aplikovány do všech oblastí řízení podniku i jednotlivých témat pro seberozvoj spolupracovníků (Tak Tomáš Baťa nazýval svých kolegů a zaměstnanců). Nabízíme vám poznat nejen osobnost Tomáše Bati, ale také jednotlivé částí Systému Řízení Baťa, které se i dnes vyučují na různých univerzitách ve světě. Způsoby, jak byl pojetí obchod, reklama, personální péče, osobnostní rozvoj, motivace, vytváření vztahu se spolupracovníky i zákazníky, vám představíme v úzce specializovaných přednáškách. 

Nabízíme vám dvanáct témat, které jsme schopni přizpůsobit na potřeby vaší firmy. Témata nabízíme jak v přednáškové, tak také ve workshopové formě, při níž máte možnost se aktivně zapojit do chápání podstaty principů odkazu Baťa. 

1.

TOMÁŠ BAŤA

1,5 – 3 hodiny
 

„Osobností se člověk nerodí, ale stává. Životní příběh Tomáše Bati.“

 

Popis

Inspirativní přednáška o životním příběhu Tomáše Bati zakladatele, která je zaměřena na jeho osobnostní rozvoj a klíčové situace, které jej měnily a formovaly. Cílem je vystihnout podstatu jeho transformace z podnikatele na leadera, na jeho propojení se s firmou a spolupracovníky. 

Komu je přednáška určena:

Všem, kteří se s osobností Tomáše Bati setkávají poprvé, nebo případně mají zájem o specifické téma z oblasti odkazu Baťa. 

Co si posluchač odnáší:

Základní informace o vzniku firmy Baťa v souvislosti s osobnostním růstem Tomáše Bati, jeho změnou myšlení a postupnou transformací v leadera. 

2.

SYSTÉM

BAŤA

1,5 – 3 hodiny
 

„Základem je funkční systém, který chápe každý spolupracovník.“

 

Popis

Seminář, jehož cílem je představit pilíře Systému řízení Baťa a jejich jednotlivé provázání s důrazem na skutečnost, že i na maličkostech záleží a utváří firemní kulturu. 

 

Komu je seminář určen

Seminář je určen posluchačům, kteří již mají základní informace o Tomáši Baťovi a vzniku firmy Baťa s ohledem na osobnostní změny jejího šéfa. 

 

Co si posluchač odnáší

Návod, jak jednotlivé principy filozofie Baťa aplikovat do svého soukromého, profesního i veřejného života, a to zejména v oblasti baťovské služby.

3.

FIREMNÍ

KULTURA

1,5 – 3 hodiny
 

„Loajalita se nedá koupit, ani vynutit. Ta se buduje.“

 

Popis

Přednáška na téma tvorba firemní kultury podle principů Systému řízení Baťa. Jak velký vliv má leader a vedoucí lidé na firemní kulturu. Styl firemní komunikace podle baťovských principů. 

 

Komu je přednáška určena

Uvědomělým lidem, kteří vědí, že prostředí, ve kterém člověk pracuje a tvoří, má zásadní vliv na výslednou podobu výrobku či služby.

 

Co si posluchač odnáší 

Povědomí o tom, že opravdu zdánlivé maličkosti vytváří firemní kulturu, která nastavuje úroveň komunikace, vzájemného vnímání se a vytváření vztahů. 

4.

JAK

VÉST

1,5 – 3 hodiny
 

„Změnit chování druhých lidí můžeš jen osobním příkladem.“

 

Popis

Nařízení, která postrádají osobní příklad, jsou naprosto bezcenným kusem papíru, měnit chování lidí je možné pouze osobním příkladem. Ve firmě Baťa bylo podstatné, aby se na vedoucí pozice dostal pouze ten člověk, který je příkladem nejen kvalitního spolupracovníka, ale zejména člověka. 

 

Komu je seminář určen

Všem lidem, kteří v rámci své práce mají odpovědnost nejen za svůj pracovní výkon, ale také svých spolupracovníků. 

 

Co si posluchač odnáší 

Základní informace o tom, jaké vlastnosti má mít opravdu vědomý leader a jak je rozvíjet. 

5.

PERSONÁLNÍ

PÉČE

„Spolupracovníci jsou to nejcennější aktivum.“

Popis

Základem bylo vnímat člověka jako celistvou osobnost, a nejen jako pracovníka. Zájem firmy Baťa o své spolupracovníky vychází ze skutečnosti, že pro kvalitní pracovní výkon je nutné, aby byl člověk schopen se na práci soustředit, a to je možné pouze tehdy, když jej netrápí jiné životní a osobní skutečnosti. 

Úkolem personální činnosti ve firmě Baťa bylo zaměřit se na získávání zdrojů lidské energie a její rozvíjení. 

 

Komu je seminář určen

Seminář je určen každému, protože upozorňuje na skutečnost, že personální práce není pouze úkolem personalisty a vlastně vůbec není prací, je společným výsledkem všech spolupracovníků v daném kolektivu. 

 

Co si posluchač odnáší 

Znalosti o baťovském pojetí filozofie personální práce. Tipy a rady, jak zefektivnit vlastní zapojení do personální práce a povědomí o tom, jak je podstatné, aby zůstal v personální práci zachován individuální přístup. 

1,5 – 3 hodiny
 

6.

MOTIVACE

1,5 – 3 hodiny

„Kdo nehoří – nezapálí.“

 

Popis

Jednoduše zněla zásada: „Motivovat nejde.“ Základem celé motivace bylo obklopovat se lidmi, kteří chtějí růst a dosahovat výsledků a s takovými lidmi spolupracovat a tvořit, aby se jejich cíl splnil. Celý systém motivace byl směřován k vnitřním zdrojům chtění a energie dosahovat vlastních cílů a snů každého jednotlivce.

 

Komu je seminář určen

Každému člověku, který je ochotný budovat sám sebe a hledat zdroje vnitřní motivace a štěstí primárně sám v sobě, ve vlastím ocenění své práce, určení si priorit a schopnosti ohodnotit se. 

 

Co si posluchač odnáší 

Povědomí o tom jak a kde hledat zdroje vnitřní motivace, jak velmi důležité je umět se v prvé řadě ocenit sám a že není vždy nutné dosahovat úžasných výsledků, že jsou i jiné priority a zdroje energie.  

7.

ŽIVOTNÍ

ROVNOVÁHA

1,5 – 3 hodiny

„Chceš-li vyšší výkon, dopřej si volný čas.“

 

Popis

Základem filozofie Baťa se stalo téma životní rovnováhy. Podstatou personální péče i vzdělávání spolupracovníků se stala filozofie vyrovnaného životního stylu a apelace na skutečnost, že workoholismus je jistou cestou k vyhoření. Pravidlo 8-8-8 se stalo ideálním vzorem, jak si zachovat zdravý a tvůrčí vztah k práci a zároveň mít prostor pro osobní život a péči o své zdraví.  

 

Komu je seminář určen

Každému člověku, který si uvědomuje, že mít v životě pouze práci je velmi smutné a nezodpovědné a pro firmu samotnou ztrátové, protože přichází o tvůrčího ducha člověka, který neumí odpočívat. 

 

Co si posluchač odnáší 

Informace a tipy, jak nastavit vlastní životní rovnováhu podle Baťovských principů, proč je důležité mít koníčky a tvořit vztahy. 

8.

PODNIKÁNÍ

1,5 – 3 hodiny
 

„Když pochybujete o své schopnosti něco vykonat, udělejte to!“

Popis

Odhodlat se k samostatnému podnikání považoval Tomáš Baťa za jednu z primárních lidských odvah. Velmi si vážil lidí, kteří v sobě našli energii k tomu, aby sami nesli odpovědnost za pracovní činnost. Firma se snažila všeobecně vychovávat lidi k samotné podnikatelské činnosti. 

 

Komu je seminář určen

Každému, kdo samostatně podniká, nebo se k podnikání odhodlává. Komukoliv z malých a středně velkých firem, aby pochopili postavení podnikatele a filozofii služby v podnikání. 

 

Co si posluchač odnáší 

Informace, jak firma Baťa vzdělávala budoucí podnikatele a které faktory považovala za stěžejní při tvorbě podnikatelské filozofie. Baťovská podnikatelská desatera, zásady úspěšného podnikatele apod. 

9.

OBCHOD

1,5 – 3 hodiny

„Spokojený zákazník – nejlepší reference.“

 

Popis

Péče o zákazníka byla pro firmu klíčovou, a proto věnovala maximum vzdělávání a rozvoji svých prodavačů. Celá prodejní filozofie vycházela ze zásady, že zákazník si za své peníze zaslouží více, než jen kvalitní zboží a dobrou cenu – zaslouží si zážitek. Zážitek totiž vzbuzuje emoci a vytváří vztah. Firmu Baťa ke svým zákazníkům pojil silný vztah založený na důvěře a přátelství. 

 

Komu je seminář určen

Každému, kdo je v přímém kontaktu se zákazníkem, zároveň vedoucím obchodu, majitelům firem a manažerům. 

Co si posluchač odnáší 

Jak si vytvářet vztah se zákazníkem podle baťovských principů, co znamená služba zákazníkovi a proč do obchodního slovníku nepatří předpona „nej“.

10.

REKLAMA

1,5 – 3 hodiny
 

„Základem úspěšné reklamy je vzbudit pozitivní emoci.“

 

Popis

Reklama musí vzbuzovat emoce a být zákazníkovi milá. Definice správné baťovské reklamy zněla: „Má působit tak příjemně, jako první jarní vánek zachycený na tváři.“

 

Komu je seminář určen

Seminář je určen každému, kdo vnímá reklamu jako základ úspěšného prodeje vztahu se zákazníkem. Součástí semináře je také představení baťovské filozofie reklamy v souladu s posláním služby prodeje. 

Co si posluchač odnáší 

Posluchač si odnese informace o tom, jak firma Baťa nastavovala marketingové kampaně, co znamenalo vzbudit v zákazníkovi emoce a proč má být reklama více než jen potištěný papír. 

11.

SDÍLENÍ

„Myšlenka, která zůstane v mysli jednotlivce je bezcenná.“

 

Popis

Sdílení informací, zkušeností, pracovních postupů a zejména transparentní systém komunikace byly hlavními atributy, které rozvíjely a tvořily Systém řízení Baťa, jehož základem byl také pojem tzv. zdravá soutěž. Zdravá soutěž znamenala vytvořit ve firmě soutěživého ducha, který však ctí všechny pravidla fair play a pomáhá prostřednictvím sdílení inovací posouvat firemní procesy kupředu. 

 

Komu je seminář určen

Skupinám spolupracovníků, vedení firmy, manažerům i jednotlivcům, kteří mají zájem pochopit výhody sdílení inovací a společného posouvání vpřed. 

 

Co si posluchač odnáší 

Tipy a návody, jak se naučit sdílet a mít z toho radost, jak se naučit růst společně a jak si navodit pocit ze společného úspěchu. Pochopení, že sdílení je obohacující, ale že je nutné jej mít podchyceno i systémovým řešením.  

1,5 – 3 hodiny
 

12.

VZDĚLÁVÁNÍ

1,5 – 3 hodiny
 

„Vzdělání je jedním z předpokladů vnitřní svobody.“

 

Popis

Podstatou vzdělávání byl všeobecný rozvoj osobnosti každého člověka. Průřezovými tématy byla psychologie a komunikace, protože se ctila zásada, že k efektivnímu fungování firmy je potřebné, aby se lidé domluvili a aby byli schopní se domluvit, musí se nejprve pochopit.

 

Komu je seminář určen

Každému zájemci, který považuje vzdělávání za klíčovou aktivu k sebe rozvoji a sebepoznávání. Zároveň je seminář vhodný pro manažery, majitele firem a vedoucí pracovníky, protože nabízí možnost, jak se podívat na vzdělávání z jiného úhlu pohledu, tak aby přesně odpovídalo potřebám firmy. 

 

Co si posluchač odnáší 

Přehled o vlivu celoživotního vzdělávání na osobnost člověka, jaká témata jsou vhodná k sebevzdělávání s ohledem na roční období, informace o tom, jaká je vhodná forma a délka jednotlivých vzdělávacích aktivit podle baťovských principů apod.

REZERVOVAT PŘEDNÁŠKU
REZERVOVAT PŘEDNÁŠKU

DĚKUJEME ZA ODESLÁNÍ

ČASTO

KLADENÉ

OTÁZKY

Proč jsou naše školení jiná?

V přetlaku všech rad, metod, teorií a stylů jsme objevili jednu, která vám neříká jak se stát dobrým lídrem, podnikatelem, manažerem, pracovníkem… říká, že můžete být kýmkoliv, když budete celým člověkem a zároveň dodává, že pokud chcete naplnit svá přání, obklopujte se lidmi, kteří smýšlí stejně. 

 

Pro koho jsou naše školení?

Tomáš Baťa sám řekl, že jeho myšlenky nejsou vhodné pro každého, že je chápe méně než třicet procent lidí, protože jen tito lidé jsou ochotni pracovat sami na sobě.  A pro ně jsou určeny naše služby.

 

Proč byste se v dnešní době a kontextu všech moderních metod měli vrátit k něčemu, co vytvořil někdo před více, než sto lety?

Odpověď je jednoduchá, protože to fungovalo a funguje. Protože tato filozofie nerozvíjí podnikaní a obchod, ale lidi, kteří jej tvoří. Rádi vás seznámíme s úspěšnými „baťovskými“ podnikateli dnešní doby, který tuto filozofii přetavili do světové podnikáni.

Proč je odkaz filozofie Tomáše Bati dobře aplikovatelný i dnes a nehovoříme o něm jako o historii?

Protože není fixovaný pouze na kontext doby, ale vychází z definování podstaty člověka a jeho vnitřních potřeb ve společnosti. Nefixuje se na uspokojení hmotných potřeb, které se mění s dobou, vychází z podstaty člověka, která zůstává neměnná.

Proč je podstata Baťovy filozofie tak odlišná od jiných teorií?

Protože vychází praxe, zkušenosti a její úspěšnost byla prokázána. Jak řekl blízký přítel a novinář Tomáše Bati, Antonín Cekota: „Nejsou to akademické nebo teoretické úvahy národohospodáře, sociologa, filosofa a politika, který smí volně povoliti své fantazii a stavět ze svých myšlenek a názorů souvislý, uzavřený svět, bez odpovědnosti vůči skutečnému světu. Jsou to zásady muže, u něhož slovo bylo předchůdcem a součástí činu a které proto nelze odloučiti od jeho práce.“ 

Baťa učil mimo jiné lidi:

 • Samostatně myslet

 • Vytvářet si vlastní názor 

 • Vytvořit si pozitivní návyky 

 • Umět se prosadit

 • Mít odvahu a nebát se 

 • Spolupracovat a sdílet 

 • Žádat od života více

 • Postarat se sám o sebe ve všech úrovních bytí

 • Najít životní rovnováhu 

 • Hospodařit

 • Mít rád lidi

 • Žít 

bottom of page